اندام های هضم غذا در بدن طیور

8 / 10
از 1 کاربر

7 دستگاه هضم غذا در بدن طیور، اطلاعات مهمی که هر مدیری باید بداند.

 درصد زیادی از موادغذایی که مصرف می شوند باید پیش از جذب تحت یک سری فعل و انفعالات شیمیایی قرار گیرند. این فعل و انفعالات شیمیایی در دستگاه گوارش که یک مسیر لوله ای شکل است انجام می گیرد

هضم موادغذایی به معنای تغییرات شیمیایی است که بر روی مواد غذایی انجام می شود تا مواد پیچیده و مولکول های بزرگ مثل پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی ها شکسته شده و تبدیل به مواد ساده گردند و به سهولت از دیواره روده جذب و وارد جریان خون شوند.

در قسمت ها مختلف دستگاه گوارش مواد شیمیایی خاصی که هرکدام مسئول مرحله مخصوصی از هضم هستند ترشح می شوند که این مواد شیمیایی را آنزیم ها گوارشی می نامند. به غیر از آنزیم ها، مواد شیمیایی دیگری که عامل تغییر pH محیط هستند نیز در دستگاه گوارش ترشح می شوند. باکتری های دستگاه گوارش نیز در عمل هضم موثرند. در اغلب موارد، مراحل هضم به طور سریع، متوالی و یکنواخت صورت می گیرند.

 دهان

در دهان طیور بزاق که ماده ای قلیایی است ترشح می شود. بزاق دارای آنزیم آمیلاز یا پتالین است که این آنزیم در هیدرولیز نشاسته و تبدیل آن به قندهای ساده نقش خود را ایفا می کند. توقف غذا در دهان طیور ناچیز بوده و در این ناحیه هیدرولیز نشاسته به مقدار فوق العاده کم صورت می گیرد.

 

چینه دان

بعد از این که غذا دهان را ترک گفت از طریق مری به چینه دان که به عنوان یک انبار مواد غذایی به حساب می آید، می رسد.در چینه دان آنزیم خاصی ترشح نمی شود. غذا در چینه دان مدتی توقف کرده و به وسیله مایع مخاطی نرم و خیسانده می شود و آنزیم پتیالین بزاق در این مکان به هیدرولیز نشاسته ادامه می دهد

مدت زمان توقف غذا در چینه دان بستگی به اندازه مواد غذایی بزرگ تر باشد زمان بیشتری در چینه دان می ماند تا خیسانده شود. هرچه میزان مصرف غذا بیشتر باشد توقف غذا در چینه دان کوتاه تر خواهد بود. همچنین هرچه مواد غذایی موجود در سنگدان کمتر باشد مدت توقف مواد غذایی در چینه دان کوتاه تر خواهد بود.

 پیش معده

پیش معده قبل از سنگدان واقع شده و گاهی به عنوان معده صلی خوانده می شود. این عضو از نظر گوارشی فعال بوده، آنزیم پپسین و اسید کلریدریک ترشح می کند. اسید کلریدریک pH محیط محتویات معده را پایین آورده و در این pH، پپسین به سهولت قادر به شکستن مولکول های پروتئینی خواهد بود

پیش معده عضو کوچک و کم ظرفیتی بوده که مواد غذایی به سرعت آن را ترک و وارد سنگدان می شوند. به این ترتیب در این قسمت هضمی صورت نمی گیرد و یا اگر صورت گیرد بسیار ناچیز است.

دستگاه گوارش مرغ

 سنگدان

سنگدان عضلانی ترین بخش دستگاه گوارش است که می تواند قشاری معادل صدها کیلوگرم بر سانتی متر مربع وارد کند. در این مکان ماجزاء بزرگ غذا آسیاب و خرد می شوند و این عمل در مجاورت سنگ ریزه های موجود در سنگدان انجام می گردد

به طور معمول 50 درصد محتویات سنگدان را آب تشکیل می دهد، اگرچه این درصد بسیار متنوع است. در سنگدان آنزیمی ترشح نمی شود، ولی به خاطر آنزیم های ترشح شده در پیش معده، روند هضم در سنگدان نیز تداوم می یابد.

 روده کوچک

قسمت ابتدایی روده کوچک را اثنی عشر یا دوازدهه گویند. دوازدهه دارای یک خم است که به آن خم دوازدهه گویند و غده لوزالمعده در این خم قرار دارد و ترشحات خود را به داخل روده می ریزد

عصاره لوزوالمعده ترکیبی از آنزیم های آمیلاز، لیپاز و تریپسین است. این آنزیم ها به همراه سایر آنزیم های دستگاه گوارش به هضم مواد غذایی در دوادهه ادامه می دهند، ولی بیشترین جذب در قسمت بعدی روده یعنی ژژونوم انجام می گیرد.

 صفرا به وسیله کبد ترشح می شود و به صورت یک مایع غلیظ و سبز رنگ در دوادهه می ریزد. در صفرا آنزیمی وجود ندارد، ولی صفرا به امولوسیون چربی ها کمک کرده و در روند هضم به این ترتیب نقش خود را ایفا می نمایند

هنگامی که مواد غذایی سنگدان را ترک می کنند، به خاطر ترشحات اسید کلریدریک پیش معده دارای pH اسیدی می باشند. ولی این محتویات به هنگام عبور از ژژونوم و ایلئوم قلیایی خواهند شد. به طور خلاصه تا قبل از رسیدن مواد غذایی به روده کوچک هضم ناچیزی صورت گرفته و در این مکان هضم تکمیل می گردد.

 روده بزرگ

در روده بزرگ بعضی از مراحل هضم که در روده کوچک شروع شده بود به پایان می رسند و در این قسمت آنزیمی ترشح نخواهد شد. از اعمال اصلی روده بزرگ آب گیری از مواد غذایی است که باعث سخت شدن محتویات دستگاه گوارش می شود. میزان آب گیری محتویات روده بزرگ بستگی به کم آبی و یا تجمع آب در بافت های بدن دارد

کم آب شدن بافت ها شرایطی است که در اثر اتلاف سدیم و یا پتاسیم از سلول های عضلانی رخ می دهد. احتباس آب در بافت ها تولید خیز می کند و این در شرایطی است که میزان زیادی نمک به مصرف برسد و در این حالت بدن سعی می کند به وسیله واکنش اسمزی، غلظت نمک موجود در سلول ها و مایع بین سلولی را کاهش دهد

کم آبی بافت ها و خیز آنها هر دو بر روی میزان انتقال آب از دیواره روده بزرگ تاثیر می گذارند.

 روده های کور (سکا)

این عضو در محل اتصال روده کوچک و روده بزرگ قرار داشته و به شکل دو زائده لوله ای کور می باشد. در روده کور تخمیر و مقداری هم هضم صورت می گیرد

اغلب تخمیری که در این ناحیه انجام می شود، روی فیبر غذاست که حیوان می تواند از محصول آن استفاده کند، ولی میزان تخمیر ناچیز و غیر قابل بحث است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :