مروری بر فاکتورهای مؤثر در نطفه داری و قابلیت جوجه درآوری تخم های جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

مروری بر فاکتورهایی که نطفه داری تخم و قابلیت هچ موفق را در طیور تحت تأثیر قرار می دهند

موفقیت در صنعت مرغداری چه در مقیاس های بزرگ و چه در مقیاس ها ی کوچک به وجود منبع منظمی از جوجه های چندروزه بستگی دارد که آن هم به شدت تحت تأثیر نطفه داری و قابلیت جوجه درآوری تخم ها می باشد. این ویژگی ها نیز تحت تأثیر هر دو عامل ژنتیک و فاکتورهای محیطی می باشند.

نطفه داری در واقع به درصد تخم های جوجه کشی دارای نطفه بر می گردد در حالی که قابلیت هچ به معنی درصدی از تخم های نطفه دار است که دارای جوجه درآوری موفقی بوده اند. به همین دلیل فهم و درک کامل از فاکتورهایی که نطفه داری و قابلیت جوجه درآوری را تحت تأثیر قرار می دهند امری بسیار مهم و ضروری در زمینه پرورش طیور است.

در حالت کلی گونه گله تأثیر کمی بر جوجه درآوری تخم های نطفه دار دارد. همچنین جیره غذایی طیور مولد باید از هر دو لحاظ کیفیت و کمیت کافی و مطابق با سطوح ارائه شده در استانداردهای مربوط به جیره غذایی گونه مورد نظر باشد. مؤثرترین پارامترهای مربوط به تخم که قابلیت جوجه درآروری را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از: وزن، ضخامت پوسته و میزان تخلخل آن، شاخص شکل و قالب تخم که به صورت نسبت ماکزیمم پهنا به طول معرفی می شود و میزان ثبات محتوا.

استرس گرمایی نیز یکی دیگر از فاکتورهای حائز اهمیت می باشد به نحوی که از کیفیت داخلی و خارجی تخم کاسته و از طرفی تمامی فازها و مراحل تشکیل نطفه در خروس های مولد را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین در حالت کلی قابلیت جوجه درآوری تخم های کوچک در مقایسه با سایزهای بزرگتر و یا متوسط در سطح پایین تری قرار دارد.

فاکتورهای زیادی وجود دارند که منجر به شکست در هچ و جوجه درآوری تخم های نطفه دار می گردند که از آن جمله می توان به ژن های کشنده، مواد مغذی ناکافی در تخم و قرار گرفتن در معرض شرایطی که نیازهای یک جنین در حال رشد را تأمین نمی کنند؛ اشاره نمود.

فاکتورهای مربوط به گله مولد که قابلیت هچ را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از:

فاکتورهای مؤثر بر قابلیت هچ تخم های نطفه دار

وراثت و سن گله، سایز تخم، وزن و کیفیت آن، شرایط و طول دوره ذخیره تخم. محدوده دمایی مناسب برای طیور بین 12 الی 26 درجه سانتیگراد است. تخم های نطفه دار نباید بیش از 7 روز ذخیره شوند چرا که پس از 7 روز از آغاز ذخیره، قابلیت جوجه درآوری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

وضعیت تخم های نطفه دار ذخیره شده نیز قابلیت جوجه درآوری را تحت تأثیر قرار می دهد. تخم هائیکه در طول دوره ذخیره قسمت پهن شان به سمت بالا قرار گرفته باشد، در مقایسه با تخم هائیکه قسمت نوک تیزشان به سمت بالا قرار می گیرد؛ دارای قابلیت هچ بالاتری هستند. هرچند تخم ها در طول دوره ذخیره باید هر روز چند بار چرخانده شوند تا از چسبیدن زرده به پوسته تخم جلوگیری بعمل آید.

انکوباسیون تخم های نطفه دار می تواند بطور طبیعی و از طریق یک مرغ کرچ نشین و یا توسط دستگاه جوجه کشی انجام پذیرد. مرغ کرچ نشین شرایط محیطی مناسب مانند (دما،چرخش تخم و رطوبت) را برای تخم های نطفه دار فراهم می کند تا به فرایند رشد و نمو جنین تا زمان هچ کمک کند. دستگاه جوجه کشی نیز در واقع نقش مرغ مادر در نگهداری و مراقبت از تخم ها و فراهم کردن شرایط محیطی مناسب (دما،چرخش تخم و رطوبت) را جهت بهبود روند رشد جنین تا زمان بیرون آمدن از تخم را کپی می کند. دمای ثابت جوجه کشی 37.8 درجه سلسیوس در واقع خودپایداری دمایی در جنین بوده و بهترین نتایج را در جهت رشد و نمو جوجه و قابلیت هچ آن فراهم می آورد. کاهش دما به زیر 35.6 درجه سلسیوس و یا افزایش آن به بالاتر از 39.4 درجه سلسیوس برای چندین ساعت نیز می تواند مرگ و میر جنین را به دنبال داشته باشد.

و در نهایت چرخش تخم در طول دوره جوجه کشی جهت هچ موفق بسیار تعیین کننده می باشد. عدم چرخش تخم در طول این دوره باعث کاهش درصد جوجه درآوری شده و نیز زمان هچ را به مدت چند روز به تأخیر می اندازد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :