برگـزیـده ها

دستگاه جوجه کشی 10 تایی

دستگاه جوجه کشی 24 تایی

دستگاه جوجه کشی 30 تایی

دستگاه جوجه کشی 48 تایی

دستگاه جوجه کشی 84 تایی

دستگاه جوجه کشی 126 تایی

دستگاه جوجه کشی 168 تایی

دستگاه جوجه کشی 210 تایی

دستگاه جوجه کشی420 تایی

دستگاه جوجه کشی 588 تایی

دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

دستگاه جوجه کشی 4000تایی

دستگاه خردکن مرغ صنعتی اتوماتیک

دستگاه بالابر مرغداری صنعتی اتوماتیک

دستگاه جوجه کشی خانگی اتوماتیک و ارزان قیمت

دستگاه نطفه سنج

دستگاه آسیاب مرغداری صنعتی اتوماتیک

دستگاه میکسر مرغداری اتوماتیک

دستگاه قیف سربری

تخم نطفه دار طوطی و گونه های مختلف آن

تخم نطفه دار تضمینی شترمرغ

تخم نطفه دار طوطی کاسکوی سخنگو

تخم نطفه دار اردک

لانه های چوبی پرورش و نگهداری مرغ و خروس

قفس مخصوص پرورش و نگهداری بلدرچین

تخم نطفه دار طاووس

سم مگس کش آجیتا

دستگاه مرغ مادر مصنوعی هوشمند

تخم نطفه دار مرغ و خروس لاری

تخم نطفه دار کبک

تخم نطفه دار مرغ و خروس کوشین

تخم نطفه دار مرغ و خروس مینیاتوری یا سبرایت

تخم نطفه دار مرغ لهستانی

تخم نطفه دار مرغ و خروس کوتوله

تخم نطفه دار مرغ و خروس برهما

تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد سلطان

دستگاه پرکن مرغ و بوقلمون پلاستیکی

تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد ارمنی

تخم نطفه دار خروس نژاد فونیکس

تخم نطفه دار بلدرچین

تخم نطفه دار نژاد کاب گوشتی

تخم نطفه دار نژاد آرین گوشتی

تخم نطفه دار308راس گوشتی

دستگاه پرکن مرغ|بلدرچین|بوقلمون

تخم نطفه دار مرغ گوشتی نژاد راس

تخم نطفه دار مرغ نژاد دو رگه جهادی تخم گذار

تخم نطفه دار بوقلمون

تخم نطفه دار قرقاول

تخم نطفه دار غاز محلی اوکراینی

جوجه کشی بلدر چین قدم به قدم

10 / 10
از 1 کاربر

تخمگذاري و تولید مثل 

به طور کلي بلدرچینھا پرندگاني با میزان تخمگذاري بالا بوده و در ھرسال در حدود ٢۶٠ – ٢۵٠ تخم مي گذارند که اين امر در شرايط طبیعي و بدون نوردھی مصنوعي در ماه ھاي فروردين تا شھريور اتفاق مي افتد و در اين شرايط تعداد تخمھاي گذاشته شده برابر با ١٠٠- ۵٠ عدد است که با اعمال برنامه ھاي تغذيه اي مناسب ونوردھي مطلوب مي تواندتا ٢٧٠ تخم در سال افزايش يابد .

کرچ شدن در بین بلدرچینھاي اھلي در حد وسیعي کاھش يافته به گونه اي که اين پديده به ندرت در آنھاديده مي شود. تخم بلدرچین که در حالت طبیعي حدود ١٠ گرم وزن دارد در حالتصنعتي به ١٢ گرم افزايش وزن يافته است. جھت تشکیل گروه ھاي تولید مثلي معمولاٌ به ازا ھر ۴-٣ قطعه مادھ یک پرنده نر در نظر مي گیرند. البته بھترين نتیجه باروري از نسبت ١ نر به ١ماده بدست مي آيد ولی در شرايط صنعتي عملاٌ نسبت ١ به ٣ اجرا مي گردد. جفتگیري بلدرچین از سن ۶ ھفتگي آغاز و در زمان ۴ ھفته اول پساز بلوغ درصد باروري به حدود ١٠٠-٩٠ % بالغ مي گردد. اين روند د ر٨ ماھگي به ٨٠ % و پس از گذشت ١١-٩ ماه به ٧٠-۶٠ % مي رسد. پس از ھر بار جفتگیري، بلدرچینھاي ماده به مدت ۶-۵ روز و گاھیحتي تا ١٢-١٠ روز تخم بارور مي گذارند. نگھداري تخمھا در انبارھائي با درجه حرارت ١۵-١٣ درجه سانتیگراد و رطوبتي در حدود ۶٠-۵٠ %و به مدت ٨ روز انجام میگیرد. البته بايستي توجه داشت که نگھداري طولاني مدت تخمھا تاثیر منفي بر قابلیت جوجه درآوري آنھا خواھد داشت. ھمچنین پیش از انبار کردن تخمھا بايد آنھا را بوسیله گاز فرمالدئید يا اشعه ماورا بنفش ضدعفوني نمود. قدرت جوجه درآوري تخمھاي بارور بین دوره جوجه کشي بلدرچین به طور متوسط در حدود ١٧ روز به طول مي انجامد ولي اگر جنین رشد اولیه داشته باشد اين زمان به ١۵ روز تقلیل خواھديافت.

حرارت داخلي در انکوباتور بايد در حدود ٨/٣٧ درجه سانتیگراد ورطوبت در حدود ۶۵-۶٠ % و در ھچر دما ۵/٣٧-٣/٣٧ و رطوبت حدود ٩٠-٨٠ %تنظیم گردد ضمن اينکه چرخش تخمھا نیز ھر ٣ -١ ساعت يکبار انجام مي گیرد. مشخصات مورد نیاز در جوجه کشي مشخصه میانگین واحد 4/37 دما degrees, dry bulb - 30 رطوبت 9/28 degrees, dry bulb طول دوره جوجه 15 - 18 روز کشي دما در سه روز آخر جوجه کشي 2/37 degrees, dry bulb رطوبت در سه روز آخر جوجه کشي 4/34 - 2/32 degrees, dry bulb امکان تشخیص نطفه داري در تخمھاي لکه دار و سفید متفاوت است به گونه اي که در تخمھاي لکه دار امکان تشخیص رشد جنیني از روز ھشتم و در تخمھاي سفیددر روز دوم و سوم میسر است. جوجه ھاي بدست آمده در حدود ٨-٧ گرم وزن دارند که البته وزن اولیه تخم نیز در اين میان بسیار موثر خواھد بود.

 تلفات جنیني در ھنگام جوجه کشی بايستي در نظر داشت که در ھر حالت جھت دستیابي به حداکثر میزان تخم، اعمال ١٨- ١۶ ساعت روشنائي ضروري مي باشد. ھمچنین جالب است بدانید بر اساس برخي گزارشھا اعمال ٢۴ ساعت نوردھي سبب تسريع بلوغ جنسي مي گردد در حالیکه ١٨- ١۶ساعت نوردھي سبب تاخیر در بلوغ جنسي خواھد شد. البته جھت پرورش بلدرچینھائي که تنھا به خاطر تولید گوشت پرورشداده مي شوند اعمال ٨ ساعت نوردھي با شدت کم نیز کافي خواھد بود.

جمع آوري تخمھاي نطفه دار

جمعآوري تخمھاي نطفه دار يك بار حدود ساعت نه شب و بار ديگر صبح روز بعد انجام ميشود. ھنگام جمعآوري و حمل تخمھاي نطفه دار بايد بسیار دقت كرد .زيرا پوسته تخمھا بسیار نازك است و به آساني ميشكند. تخمھا را بايد طوري در شانهاي مناسب و تمیز قرارداد كه انتھاي پھن تخم به طرف بالا باشد تا نطفه به پوسته نچسبد. تخمھايي كه براي جوجه كشي در نظر گرفته ميشوند بايد تمیز باشند. ھمچنین داراي شكل طبیعي، اندازه متوسط و پوسته خوب باشند.

نگھداري تخمھاي نطفه دار

تخمھاي مخصوص جوجه كشي را نبايد به مدت طولاني نگھداري كرد .بیشترين زمان ممكن براي نگھداري تخمھا ۵ تا ٧ روز است. در اين مدت ھم بايد در دماو رطوبت مناسب در سردخانه نگھداري شوند. اگر تخمھا بیشتر از يك ھفته خارج ازدستگاه جوجه كشي نگھداري شوند، توانايي جوجه كشي به سرعت كم ميشود. در تمام مدت نگھداري تخمھا، بايد آنھا را طوري قرارداد كه انتھاي پھن آن به سمت بالا باشد. دماي مناسب براي نگھداري تخمھا در سردخانه دوازده و نیم تا پانزده و نیم درجه سانتیگراد است. ھمچنین رطوبت مناسب بايد ھفتاد و پنج تا ھشتاد درصد باشد. اگررطوبت كمتر از اين مقدار باشد، رطوبت موجود در تخم بخار ميشود. اگر ھم رطوبت بیشتر از اين مقدار باشد، احتمال آلودگي تخمھا به وسیله قارچ زيادميشود.

آماده سازي تخمھاي نطفه دار

براي انتقال دادن تخمھا از سردخانه به درون دستگاه جوجه كشي ابتدابايد آنھا را به مدت شش ساعت در دماي معمولي نگھداري كرد. سپس تخمھا را درون دستگاه جوجه كشي قرار داد. اگر تخمھا را پس از بیرون آوردن از سردخانه فوراً دردستگاه جوجه كشي قرار بدھیم، روي پوسته تخمھا قطره ھاي آب جمع ميشود. يعني تخمھا عرق ميكنند. براي جلوگیري از عرق كردن تخمھا بايد پوسته تخم كمكم دردماي معمولي گرم شود. به علاوه، قبل از انتقال تخمھا به دستگاه جوجه كشي بايدتخمھايي كه داراي شكل و اندازه مناسب نیستند، كنار گذاشت. تخمھاي كثیف را بايدبا كاغذ سمباده يا يك پارچه پشمي زبر تمیز كرد. كار ضدعفوني تخمھا به وسیله گازفرمالدئید انجام ميشود. اين گاز از واكنش بین پرمنگنات پتاسیم و فرمالین به وجود ميآيد.

انتقال به دستگاه جوجه كشي

طول دوره جوجه كشي براي بلدرچین ١٧ تا ١٨ روز ميباشد. تخمھا ازروز اول تا روز چھاردھم در دستگاه ستر قرار ميگیرند. از روز پانزدھم تا روز ھجدھم نیز در دستگاه ھچر قرار داده ميشوند. درجه حرارت دستگاه جوجه كشي بین ٢/٣٧ تا ٧/٣٧ درجه سانتیگراد تنظیم ميشود. رطوبت دستگاه نیز بايد ۵٨ تا ۶٠ درصدباشد. در چھارده روز اول، تخمھاي ھر دستگاه ستر بايد روزي سه تا ھشت بار چرخانده شوند. با اين كار، از چسبیدن جنین به پوسته جلوگیري ميشود. اما دردستگاه ھچر عمل چرخاندن انجام نميشود تا جنین در محل مناسب براي خارج شدن ازپوسته قرار بگیرد. بايد توجه داشت كه واردكردن ھواي تازه در دستگاه جوجه كشي براي سلامت جنینھاي درون تخمھا بسیار مھم است.

درجه حرارت مورد نیاز

بلدرچینھا در روزھاي نخستین عمر به دماي حدود ٣٨ -٣۶ درجه سانتیگراد نیاز دارند که اين دما بايد به کمک منابع حرارتي مناسب تامین گردد. درسن ٧ -۶ ھفتگي ٢۴ -٢٢ درجه دما مورد نیاز مي باشد. البته بسته به شرايط محیط پرورش مي توان پرندگان را در حرارت ٣۶ -٣۵ درجه سانتیگراد نگھداري و به تدريج درعرض ٣ ھفته به دماي ٢۴ درجه سانتیگراد پائین آورد.

پرورش بلدرچین گوشتي

پرورش بلدرچین برروي بستر و يا در قفس ممكن است انجام شود. قفسھاي مورد استفاده تا ھشت طبقه ساخته ميشوند. بلندي ھر طبقه حدود بیست سانتیمتر ومساحت آن حدود ۵/٠ تا ٨/٠ مترمربع است. ھر جوجه بلدرچین به حدود ١۵٠ سانتیمتر مربع جا نیاز دارد. بنابرايندر چنین قفسھايي سي تا چھل جوجه بلدرچین جا ميگیرند. در يك طرف اين قفسھاآبخوري و در طرف ديگر دان خوريھا قرار داده ميشوند.

پرورشبلدرچین در قفس

پرورش بلدرچین در قفس بھتر از بستر است، زيرا در يك فضاي كم ميتوان تعداد بیشتري جوجه بلدرچین نگھداري كرد. اما در صورت استفاده از قفس بايددقت كرد. چون تعداد زيادي بلدرچین در يك جاي كوچك قرار دارند، بايد به طورمرتب، ھواي تازه در محیط وارد شود. اين كار براي كم كردن حرارت اضافي، رطوبت وگازھاي زيان آور است.

دماي سالن پرورش جوجه بلدرچین در روز اول بايد ٣۵ درجه سانتیگرادباشد. سپس ھر چھار روز يك بار، سه درجه سانتیگراد دما كم ميشود تا به بیست و يك تا بیست و دو درجه سانتیگراد برسد. نور در سالن پرورش در دو ھفته اولبايد به صورت تمام وقت يعني ٢۴ ساعته باشد. پس از آن مدت ١٢ ساعت در روز سالن روشن خواھدبود. بھتر است جوجه بلدرچینھاي نر و ماده به صورت جدا از ھم نگھداري شوند. وقتي بلدرچینھا به سن دو تا سه ھفتگي ميرسند، ميتوان نر و ماده را از ھم تشخیص داد. در اين سن پرھاي سینه نرھا به رنگ قرمز مايل به قھوهاي است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

اخـــــبـــار

جوجه ریزی در مرغداری های آذربایجان شرقی افزایش یافت

هیچ نگرانی بابت تامین گوشت مرغ وجود ندارد

با واردات مرغ مخالفیم

تولیدات مرغداری مکزیک در سال 19-2018 میلادی رو به افزایش است

دامپروری کرمان در مرز بحران

چشم اندازی بهتر به صنعت مرغداری جهان

رانت خواری‌ها مانع توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دامی شده است

واکنش منفی تشکل ها به عاملیت توزیع نهاده ها توسط جهادکشاورزی

واردات ۶۰۰ هزار تن خوراک دام به ایران

الزام واردکنندگان داروهای دامی به عرضه داروها با قیمت تکلیفی

روزانه ۲۲۰ تن مرغ در مازندران توزیع می شود

رانت خواری‌ها مانع توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دامی شده است

مرغ وارداتی برای تنظیم بازار طی روز‌های آینده می‌رسد

ضرورت بهینه‌سازی استقرار واحدهای مرغداری در نقاط مختلف کشور

خروج مرغ از استان اردبیل ممنوع شد

راهکار جلوگیری از التهابات بازار محصولات دامی

افزایش سهمیه مرغ گرم در استان تهران

انتقاد حجتی از بازار سیاه مرغ

زنجان مشکلی در تولید و توزیع گوشت گرم مرغ ندارد

خراسان خواستار صادرات تخم مرغ